top of page

"ימי תשרי מתחילים מבראשית"

הרצאה מעולם הפסיכולוגיה החיובית המשתלבת היטב בתקופת החגים, ראש השנה ויום הכיפורים.
ההרצאה מעודדת לקיחת אחריות על מחשבות ורגשות, על סליחה כמנגנון לקידום רווחה אישית ואושר, על פיתוח מערכת יחסים אוהבת עם עצמנו
ועם הסובבים אותנו.


"ימי החנוכה"

האור שבתוכנו" האור הפנימי של כל אדם וכוחה של הנדיבות בימינו.


"פורים כל השנה"

על מסכות ותחפושות בהגדה ובחיים האישיים, אותנטיות מול הצורך לרצות ולהרשים.


"חג הפסח"

חירות לאומית ואישית,המעבר מ"צריך" "חייב" "מוכרח" (חמץ) ל"רוצה" לחיות חיים של שפע מדויקים ומספקים.

"עשרת ימי תשובה ציוניים" מיום השואה ליום הזיכרון וליום העצמאות דרך המסע לפולין ותקומת העם היהודי וצה"ל במדינת ישראל.

bottom of page