top of page

"דעות קדומות וסטראוטיפים"

 

מריחוק לקרוב

הרצאה העוסקת בהבנת טבע האדם והצורך האנושי לסווג מידע, ליצור הכללה ודעות קדומות.

תכני ההרצאה:

  • ההשלכות של דעות קדומות על יחסים בין בני אדם וקבוצות

  • כלים מעשיים לפתיחות וקבלה ברמה האישית וברמה האירגונית ליצירת סינרגיה חיובית

  • יצירת גשרים וקרוב בין קבוצות ופרטים בחברה הישראלית ובכלל

bottom of page