top of page

סדנת העצמה, חניכה ומשוב

מחקרים מראים כי ביקורת אינה בונה ואינה משיגה תוצאות אפקטיביות של שיפור בביצועים לאורך זמן.

משוב יעיל, מודע ומתוכנן, המתייחס לחוזקות העובדים וממנף את הצלחותיהם יביא את השינוי הנדרש  לקידום אישי של העובד והארגון.


מטרות הסדנה:

  • קניית כלים אפקטיביים לשיפור ביצועי העובדים, ליצירת אקלים ארגוני בריא ויצרני וליצירת סביבת עבודה מעצימה המאפשרת צמיחה והתפתחות.

  • פיתוח תובנות ומודעות לגורמים המשפיעים על מוטיבציה ועל התפתחות אישית ומקצועית

  • מודעות ל"מחירים ורווחים"של מיומנויות משוב וחניכה או העדר מיומנויות כאלו

  • הקניית כלים מעשיים למשוב וחניכה ​

bottom of page