top of page

"העצמה, חניכה ומשוב"


ההרצאה תקנה כלים אפקטיביים לשיפור ביצועי העובדים, ליצירת אקלים ארגוני בריא ויצרני וליצירת סביבת עבודה מעצימה המאפשרת צמיחה
והתפתחות. מחקרים מראים כי ביקורת אינה בונה ואינה משיגה תוצאות אפקטיביות של שיפור בביצועים לאורך זמן.

משוב יעיל, מודע ומתוכנן, המתייחס לחוזקות העובדים

וממנף את הצלחותיהם יביא את השינוי הנדרש לקידום אישי של העובד והארגון.

bottom of page